Maiz Menu

Make Your Own

Make Your Own Burrito   ₹266.667

Make Your Own Burrito Bowl   ₹266.667

Make Your Own Salad   ₹266.667