Maiz Menu

Swiggy Exclusive Combos

Fajita Burrito Bowl Combo  

Fajita Burrito Bowl + Jalapeno Margherita

Chicken Burrito Bowl Combo  

Chicken Burrito Bowl + Jalapeno Margherita

Cottage Cheese Burrito Bowl Combo  

Cottage Cheese Burrito Bowl + Jalapeno Margherita

Mushroom Burrito Bowl Combo  

Mushroom Burrito Bowl + Jalapeno Margherita

Mushroom Burrito Combo  

Mushroom Burrito + Jalapeno Margherita